คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Desc)]
Filters: Keyword is การกำจัดขยะ--ไทย--อุบลราชธานี  [Clear All Filters]
2556
จรุงศรี มั่นทองพิทักษ์.  2556.  การศึกษาการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลแจระแม. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมPDF icon Jarungsri_Man.pdf (14.08 MB)