คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is กวยจั๊บ and Author is จิตรา สิงห์ทอง  [Clear All Filters]
งานวิจัย/Research report
จิตรา สิงห์ทอง. (2556). ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อการปรับปรุงคุณภาพของเส้นกวยจั๊บอุบล. อุบลราชธานี: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Jittra_Sin2555.pdf (3.02 MB)