คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Asc)] Type Year
Filters: Author is เด่นชัย สมปอง  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
เด่นชัย สมปอง. (2550). การพัฒนาการจัดการวีดีโอช่วยสอนและระบบสะสมงานสำหรับโครงงานนักศึกษา. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Denchai_Sompong.pdf (7.94 MB)