คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is ชายชนท์ บุษยานุรักษ์  [Clear All Filters]
2550
ชายชนท์ บุษยานุรักษ์.  2550.  ระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการคลังเลือด. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Chaichon_Budsayaurak.pdf (12.29 MB)