คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is ขนิษฐา ทุมมากรณ์  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ขนิษฐา ทุมมากรณ์.  2551.  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Kanittha_Toommakorn.pdf (62.74 MB)