คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Asc)] Year
Filters: Author is ยุทธศิลป์ กุลวงศ์  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ยุทธศิลป์ กุลวงศ์.  2555.  การเปรียบเทียบการฆ่าเชื้อของน้ำทิ้งโรงพยาบาลระหว่างสารประกอบคลอรีนและโอโซน. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมPDF icon Yutthasil_Kul.pdf (4.05 MB)