คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is ปริวรรต นาสวาสดิ์  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ปริวรรต นาสวาสดิ์.  2556.  การประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพในการออกแบบเครื่องฉายรังสีอินฟราเรด. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการPDF icon Pariwat_Nas.pdf (11.7 MB)