คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is รณศักดิ์ วิวัฒน์ปรีชานนท์  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
รณศักดิ์ วิวัฒน์ปรีชานนท์.  2556.  การใช้น้ำมันจากขยะพลาสติกกับเครื่องยนต์เบนซิน. วศ.ม (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล) Ronnasak_Wiw.pdf (16.33 MB)