คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is อุทัย สำลี  [Clear All Filters]
2555
อุทัย สำลี.  2555.  การใช้น้ำกากส่าในการผลิตไบโอเอทานอล. วศ.ม (สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) Uthai_Sam.pdf (13.3 MB)