คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is ธเนศร์ บุณนิล  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
ธเนศร์ บุณนิล.  2554.  ระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ระบบการผลิตพืชในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดยโสธร. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท)PDF icon Thaned_Boo.pdf (20.97 MB)