คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is ประเวช จันทร์ฉาย  [Clear All Filters]
2553
ประเวช จันทร์ฉาย.  2553.  เครือข่ายยุติธรรมชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) Prawech_Jan.pdf (108.52 MB)