คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is สุอารีย์ นครพันธุ์  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
สุอารีย์ นครพันธุ์.  2556.  ระบบสารสนเทศงานบัณฑิตศึกษา : กรณีศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Suaree_Nak.pdf (8.49 MB)