คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is วิภาพร ชิณะแขว  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
วิภาพร ชิณะแขว.  2554.  การจำแนกบุคลิกภาพเพื่อแนะแนวอาชีพโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Wipaporn_Chi.pdf (57.82 MB)