คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is วิชัย เกษอรุณศรี  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
วิชัย เกษอรุณศรี.  2554.  การพัฒนาเครื่องมือสร้างลวดลายบนผิวไม้ไผ่โดยใช้ความร้อน. ศิลปประยุกต์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์PDF icon Wichai_Ked.pdf (54.59 MB)