คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is เพียรพรรณ สุภะโคตร  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
เพียรพรรณ สุภะโคตร.  2554.  การหาสภาวะที่เหมาะสมในการอบแห้งพริกแบบอุณหภูมิสองขั้น. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร Painpan_Sup.pdf (51.24 MB)