คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 3 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is กุสุมา จิตแสง  [Clear All Filters]
งานวิจัย/Research report
นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข, ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์, สุภารัตน์ จันทร์เรือง, ฐิติเดช ลือตระกูล, พรทิพย์ ไววุฒิ, กุสุมา จิตแสง, ธนวดี ปรีเปรม, สมหวัง จรรยาขันติกุล, จารุวรรณ ธนวิรุฬห์.  2548.  การศึกษาคุณสมบัติทางทางเคมีและฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของ siderophores ที่แยกจากแบคทีเรียแกรมลบ. PDF icon Nongnit_Theerawattanasuk.pdf (3.02 MB)
บัวนัส วงษ์สุด, นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข, อารี วังมณีรัตน์, ฐิติเดช ลือตระกูล, กุสุมา จิตแสง.  2546.  การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งกระบวนการชีวสังเคราะห์เมลานินของส่วนสกัดจากพญายาและปลาไหลเผือก. PDF icon Buanus_Wongsut.pdf (2.7 MB)
พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ, ปาจารีย์ ทองงอก, กุสุมา จิตแสง, สุดารัตน์ หอมหวล.  2545.  ฤทธิ์ต้านไวรัส ต้านมะเร็ง และต้านจุลชีพของส่วนสกัดจากหนอนตายหยาก. PDF icon Pannarat_Akanitthapichat.pdf (2.7 MB)