คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2 results
Title [ Type(Asc)] Year
Filters: Author is ชริดา ปุกหุต  [Clear All Filters]
งานวิจัย/Research report
PDF icon Sopon_Boonlue_2543.pdf (2.98 MB)
ชริดา ปุกหุต, โสภณ บุญลือ, & ประเสริฐ วุฒิคัมภีร์. (2545). การศึกษาสายพันธุ์ของเห็ดขอนขาว. อุบลราชธานี: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Charida_Pukhut_2545.pdf (1.55 MB)