คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 5 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ  [Clear All Filters]
งานวิจัย/Research report
พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ.  2542.  การตรวจหา DNA marker ที่อยู่ใกล้ชิดกับยีน NAC1 ของ Chlamydomonas reinhardtii โดยวิธี RADP analysis. PDF icon Pongsak_Rattanachaikulsopon.pdf (2.21 MB)
พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ, ปาริชาติ พุ่มขจร.  2552.  การพัฒนาวิธีการที่รวดเร็วในการสกัดพลาสมิดโดยตรงจากโคโลนีของแบคทีเรีย.
พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ.  2546.  การศึกษาคุณสมบัติในระดับโมเลกุลของแบคเทอริโอซินที่สร้างโดย Lactobacillus lactis PS 21. PDF icon Pongsak_Rattanachaikulsopon.pdf (3.54 MB)
ปาริชาติ พุ่มขจร, พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ.  2555.  การแยกและศึกษาคุณสมบัติของไลติกเฟจที่ทำลาย Lactococcus lactis RP359 ซึ่งเป็นหัวเชื้อในการหมักเค็มบักนัด. PDF icon Parichart_Poomkajorn.pdf (663.46 KB)
ปาริชาติ พุ่มขจร, พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ.  2558.  ความสามารถของแบคเทอริโอเฟจในการยับยั้ง Escherichia coli ดื้อยาที่สร้างเอนไซม์ extened-spectrum B-lactamase (ESBL). PDF icon Parichat_Phumkhachorn.pdf (1.56 MB)