คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is อภินันท์ สุขบท  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
อภินันท์ สุขบท.  2562.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงแห้งจากผลพลอยได้ในกระบวนการผลิตข้าวกล้องงอกพันธ์ุ กข 6. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพPDF icon Apinan_Sukbot.pdf (34.73 MB)