คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is ประพัชรา พรนิคม  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
ประพัชรา พรนิคม. (2562). การใช้แบคเทอริโอเฟจร่วมกับยาปฏิชีวนะในการยับยั้ง Shigella dysenteriae. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Praphatchara_Pornnikom.pdf (6.83 MB)