คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is ธรรมกรานต์ พังยะ  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ธรรมกรานต์ พังยะ.  2561.  การออกแบบและสร้างเตาความร้อนสูงแบบควบคุมและแสดงผลตามเวลาจริง. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาฟิสิกส์PDF icon Tommakran_Pangya.pdf (5.8 MB)