คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is มิลตรา สมบัติ  [Clear All Filters]
2560
มิลตรา สมบัติ. (2560). ปัจจัยที่มีผลการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต. คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Miltra_Sombut.pdf (2.98 MB)