คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Asc)] Year
Filters: Author is เอนก หงษ์ทอง  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
เอนก หงษ์ทอง.  2557.  การพัฒนามโนมติ เรื่อง แรงเสียดทานด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Anek_Hongthong.pdf (739.35 KB)