คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is พิมพ์พิรุฬห์ มณีศรี  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
พิมพ์พิรุฬห์ มณีศรี.  2555.  การพัฒนาชุดฝึกทักษะ การออกแบบงานหัตถกรรมจักสานสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยใช้ทฤษฎีสี. ศิลปประยุกต์ศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์PDF icon Pimpirun_Manesee.pdf (2.02 MB)