คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Desc)]
Filters: Author is อัครนันท์ นนทา  [Clear All Filters]
2555
อัครนันท์ นนทา. (2555). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทะเบียนประวัติคณะสงฆ์. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Akkaranan_Nonta.pdf (2.02 MB)