คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is โชติชีวิน มิพล  [Clear All Filters]
2557
โชติชีวิน มิพล.  2557.  การศึกษาคุณสมบัติของมอร์ตาร์ปูนฉาบชนิดทำความสะอาดตัวเองได้. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา Chodcheewin_Miphol.pdf (1.14 MB)