คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is อภิสรณ์ สมสมัย  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
อภิสรณ์ สมสมัย.  2558.  การศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Apison_Somsamai.pdf (2.69 MB)