คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is จินต์ศุจี พุทธนิมนต์  [Clear All Filters]
2555
จินต์ศุจี พุทธนิมนต์. (2555). การผลิตน้ำมันงาในรูปแบบผงเอนแคปซูเลท . คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Jinsujee_Putthanimon.pdf (3.3 MB)