คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Desc)]
Filters: Author is บุษราพร นาถมทอง  [Clear All Filters]
2558
บุษราพร นาถมทอง.  2558.  ผลของวัสดุพรุนที่มีต่อประสิทธิภาพแผงเก็บรังสี. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลPDF icon BussrapornNathomtong.pdf (2.02 MB)