คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is ทำนุรัฐ ซ้ายขวา  [Clear All Filters]
2559
ทำนุรัฐ ซ้ายขวา.  2559.  การศึกษาการศึกษาคุณลักษณะการเผาไหม้ของเตาหุงต้มเชื้อเพลิงแก๊สชีวภาพ. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล TamnuratSaikwa.pdf (26.49 MB)