คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is จักราพิชญ์ อัตโน  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
จักราพิชญ์ อัตโน.  2552.  ระบบการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์แบบออนไลน์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม