คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์. (2550). ระบบสารสนเทศระเบียนรายงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Sakonrat_Wattivuttipong.pdf (96.42 MB)