คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is พูลทวี ศรพรหม  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
พูลทวี ศรพรหม.  2550.  การเพิ่มสมรรถนะเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลPDF icon Pooltawee_Sornprom.pdf (93.04 MB)